De inlagen in TAK23 verzekeringen stegen de voorbije jaren fors. Volgens Assuralia-woordvoerder Wauthier Robyns is er op basis van voorlopige cijfers sprake van een “duidelijke groei”.

Wat maakt de TAK23 beleggingsverzekering ‘plots’ zo populair?

De zoektocht naar meer rendement heeft daar gedeeltelijk mee te maken. TAK21 producten zijn de laatste jaren wat uit de gratie van spaarders gevallen. Deze verzekeringen bieden kapitaalgarantie en een gegarandeerde rente. In de huidige renteomgeving betekent dit helaas uiterst lage rendementen. TAK23 producten daarentegen bieden hogere rendementen. Ze zijn namelijk gekoppeld aan beleggingsfondsen en nemen dus meer risico.

Er zijn ook fiscale redenen voor de verhoogde populariteit van TAK23-fondsen. De lagere roerende voorheffing en het vermijden van de effectentaks bijvoorbeeld. Deze fiscale maatregelen treffen enkel de klassieke fondsen, TAK23-fondsen blijven hiervan gevrijwaard. Daarnaast is er de fiscale regularisatie. Sinds de vierde regularisatieronde in 2016 werd er al ruim 1 miljard aan zwart geld aangegeven. Een gedeelte van deze gelden is belegd in Luxemburgse levensverzekeringen. Wanneer deze verzekeringen op einddatum komen is regularisatie vaak de enige uitweg. Investeerders kiezen dan vaak om een deel van het vrijgekomen geld te herbeleggen in TAK23-fondsen.

De nieuwe Europese regelgeving maakt TAK23-fondsen bovendien transparanter. Voordien hadden deze producten een mindere reputatie net omwille van dit gebrek aan transparantie. Dit is nu verleden tijd. Beleggers beschikken nu net als bij gewone fondsen over een informatiedocument bij het aangaan van een TAK23-verzekering. De IDD-richtlijn ziet er bovendien op toe dat belangen van de klant beter behartigd worden.

Al deze maatregelen hebben ervoor gezorgd dat bancaire fondsen en TAK23-fondsen dichter bij elkaar komen te staan. Er blijven echter nog een aantal verschillen. Hieronder sommen we vijf redenen op waarom het een goed idee is om in te stappen in een TAK23-fonds.

  1. Keuze van begunstigde bij overlijden

TAK23 fondsen zijn een handige tool om aan successieplanning te doen. Deze fondsen zijn namelijk verpakt als een verzekeringsproduct. Per contract wordt bepaald wie er als verzekeringsnemer, verzekerde en begunstigde wordt aangeduid. Bij het overlijden van de verzekerde wordt het kapitaal aan de begunstigde overgemaakt. Bovendien blijft de verzekeringsnemer steeds de controle over zijn kapitaal behouden en is het mogelijk om de begunstigde tijdens de looptijd van het contract aan te passen. Uiteraard is er bij dergelijke constructies sprake van erfenisrechten. Er zijn echter ook mogelijkheden om deze erfenisrechten te vermijden, maar dan moet u wel bereidt zijn om de controle, over het kapitaal dat u wilt schenken, af te staan.
Bij bancaire fondsen is het veel moeilijker om de gelden van een belegging toe te kennen aan een specifieke begunstigde. Meestal dient dit dan vastgelegd te worden in een testament, met notariskosten bij de opmaak en eventuele wijzigingen aan het testament tot gevolg. Daarnaast is het wel mogelijk om de effectenrekening waarop de belegging wordt gehouden op te splitsen in een gedeelte naakte eigendom en een gedeelte vruchtgebruik. De klant behoudt het vruchtgebruik en geeft de naakte eigendom aan zijn begunstigde bij overlijden. Dit betekent echter dat de controle over het kapitaal niet behouden kan worden, en gedeeld zal moeten worden met de begunstigde.

  1. Fiscaal sparen

TAK23-fondsen kunnen ook gebruikt worden in de vorm van fiscaal sparen.
Dit kan in de vorm van pensioensparen via een TAK21- of TAK23-product of via een bancair pensioenspaarfonds. Een TAK23-verzekeringsproduct is hierbij de duidelijke tegenhanger voor het bancair pensioensparen. Bij individueel pensioensparen kan er jaarlijks 980 euro of tot 1260 euro gespaard worden, waarop respectievelijk 30 of 25 procent belastingvermindering van toepassing is. Deze vorm van fiscaal sparen kunt u doen op voorwaarde dat u een belastbaar inkomen geniet en tussen de 18 en 64 jaar oud bent.

Daarnaast bestaat er ook nog het langetermijnsparen, dit kan in TAK21- of TAK23-fondsen. Indien uw fiscale korf nog niet volledig werd opgevuld met uw hypotheek of de premie van uw schuldsaldoverzekering dan kunt u via het langetermijnsparen een fiscaal voordeel genieten van 30 procent. De premies die u stort kunt u fiscaal in mindering brengen. De jaarlijkse inleg bedraagt in 2019 maximaal 2350 euro. Het bedrag dat u mag inbrengen hangt af van uw inkomen.
Om het fiscaal voordeel te kunnen genieten, moet het contract een looptijd hebben van minimaal 10 jaar en moet het voor uw 65ste zijn afgesloten. Bovendien kunt u, in tegenstelling tot het individuele pensioensparen, ook na 64 jaar het fiscale voordeel blijven genieten zolang u aan de bovenstaande twee voorwaarden voldoet.

Tenslotte kunnen TAK21- en TAK23-fondsen ook voor zelfstandigen een fiscaalvriendelijke oplossing bieden voor de opbouw van hun pensioen. Zelfstandigen kunnen kiezen voor zowel een VAPZ-verzekering (Vrij Aanvullend Pensioen Zelfstandige) als een POZ-verzekering (Pensioen overeenkomst voor Zelfstandigen).
De premies in een VAPZ contract zijn integraal aftrekbaar als beroepskosten. Dit betekent al snel een belastingbesparing van 50 procent van de gestorte premies, gezien het wordt berekend tegen de marginale aanslagvoet. Een POZ contract levert een belastingvermindering op van 30 procent. Zelfstandigen kunnen er, in tegenstelling tot de VAPZ, zoveel in storten als ze zelf willen; zolang de 80-procent regel niet overschreden wordt. Dit betekent dat de som van het wettelijk pensioen en het opgebouwde kapitaal via VAPZ en POZ niet hoger mag zijn dan het gemiddelde inkomen van de afgelopen drie jaar.

  1. Gunstige fiscaliteit

Er zijn duidelijk verschillen tussen de fiscaliteit van TAK23-producten en bancaire fondsen.
Bij bancaire fondsen moet er rekening worden gehouden met roerende voorheffing en beurstaks. Er wordt 30 procent roerende voorheffing geheven op de eventuele dividenden die deze fondsen uitkeren. Bovendien is er ook roerende voorheffing te betalen bij de verkoop van fondsen die minimaal 10 procent beleggen in rentedragende producten. Vaak gaat het dan over gemengde fondsen en obligatiefondsen. Daarnaast zijn bancaire kapitalisatiefondsen, dit zijn fondsen die geen dividenden uitkeren, onderhevig aan een beurstaks van 1,32 procent bij de verkoop van het fonds.
De fiscaliteit van bancaire fondsen is de laatste jaren fors verzwaard. Zo is de roerende voorheffing en de beurstaks ruim verdubbeld in 10 jaar tijd. TAK23-producten worden niet onderworpen aan deze fiscale belastingen en kunnen daarom een interessant alternatief zijn voor beleggers.

  1. Toegang tot externe beheerders

Ook het aanbod van fondsen is veel ruimer bij TAK23-fondsen in vergelijking met bancaire fondsen. Banken beperken zich vaak tot hun huisfondsen, terwijl verzekeraars vaak werken met externe beheerders en zo kunnen genieten van de ‘beste’ fondsbeheerders van de markt. AG Insurance, onze geprefereerde partner wat levensverzekeringen betreft, hanteert een Multi-management-strategie. “Die aanpak gebruikt de expertise van verschillende fondsbeheerders in een structuur van fondsen van fondsen. We geven een mandaat aan fondsbeheerders. Zo blijven we zelf eigenaar van de dakfondsen en werken de beheerders binnen onze structuur en volgens onze strategie en voorwaarden” zegt woordvoerder Gerrit Feyaerts. Op deze manier kunnen de verschillende fondsbeheerders regelmatig geëvalueerd worden. Voldoen ze niet langer aan de voorwaarden, dan worden ze vervangen en gaat het mandaat naar een andere beheerder.

  1. Effectentaks

Sinds maart 2018 is de effectentaks van kracht. Beleggers die meer dan 500 000 euro belegd hebben over de verschillende banken heen dienen 0.15% taks op de waarde van hun beleggingen te betalen. Onder toepassing van de taks vallen onder meer aandelen (niet op naam), obligaties, kasbons en beleggingsfondsen. Levensverzekeringen (TAK21- en TAK23-producten) zijn vrijgesteld. Beleggers van grote vermogens zijn dus sneller geneigd om bijkomende investeringen in TAK23-fondsen in plaats van bancaire fondsen te beleggen, om zo onder het niveau van 500 000 euro te blijven.

 

Heeft u meer vragen of wilt u graag een afspraak met ons maken om uw mogelijkheden te bespreken, neem dan zeker contact met ons op.

 

(bron: De Tijd, “5 redenen om uw fonds in een verzekeringsjasje