De laatste jaren worden we steeds vaker geconfronteerd met extreme weersomstandigheden met schade aan onze eigendom en goederen tot gevolg. We denken bijvoorbeeld aan een omgevallen boom of losgekomen dakpannen die schade kunnen veroorzaken aan onze woning of wagen. Wat moet je doen bij stormschade? Wie vergoedt de opgelopen schade? Wij overlopen de belangrijkste punten.

1. Tussenkomst eigen verzekering

In de meeste gevallen is er tussenkomst van een eigen verzekering onder de waarborg storm.
Een brandverzekering kan tussenkomst verlenen voor schade aan de verzekerde woning en inboedel. Een omniumverzekering kan tussenkomst verlenen voor schade aan het verzekerde voertuig.
De tussenkomst van de eigen verzekering is de beste keuze aangezien de effectieve uitbetaling van de vergoeding zeker is en relatief snel kan gebeuren.
De verzekeringsmaatschappij vergoedt de schade onder aftrek van een contractuele vrijstelling zoals bepaald in de verzekeringsovereenkomst. Het bedrag van de vrijstelling kan verhaald worden op de aansprakelijke derde of diens B.A.-verzekeraar.

2. Verhaal naar een aansprakelijke derde

In het geval er geen tussenkomst is van een eigen verzekering, kan men trachten de geleden schade te verhalen op de aansprakelijke derde of diens B.A.- verzekeraar. Ook bij tussenkomst door de eigen verzekering kan de contractuele vrijstelling verhaald worden op de aansprakelijke derde. Uw Rechtsbijstandsverzekeraar kan u hierbij helpen!
Het effectieve verhaal van de geleden schade is echter niet altijd vanzelfsprekend. Het bewijs van de betrokken aansprakelijkheid dient immers geleverd te worden en dit volgens de principes van het Burgerlijk Wetboek.

Bijvoorbeeld: de aansprakelijkheid van de eigenaar van een boom en van de eigenaar van de woning met losgekomen dakpannen.
Om de eigenaar van de boom met succes aansprakelijk te kunnen stellen voor de veroorzaakte schade, moet men een gebrek in de zaak bewijzen, wat een moeilijke bewijslast is.
Een gebrek in de zaak is een abnormaal kenmerk of een afwijkende gesteldheid die van die aard is dat ze schade veroorzaakt.
De rechtspraak is hierbij streng: het volstaat niet om te stellen dat de boom gebrekkig was louter en alleen omdat hij omgevallen is en schade veroorzaakt heeft (d.i. negatief bewijs). De eisende partij zal het bewijs moeten leveren van een abnormaal gebrek in de zaak (vb. de slechte staat van de boom, ouderdom, rottende takken,…) én bewijzen dat door dit gebrek de schade werd veroorzaakt.
Indien men het gebrek in de zaak niet kan bewijzen, kan men geen aansprakelijkheid inroepen van de bewaarnemer van de zaak.

Stormachtige weersomstandigheden worden vaak als een geval van overmacht ingeroepen door de bewaarder om zich van zijn aansprakelijkheid te bevrijden. Overmacht is een onvoorzienbare gebeurtenis die men niet kan toekennen aan een aansprakelijke. In dat geval kan de schadelijder met bewijs van een gebrek in de zaak nog steeds trachten aan te tonen dat de schade ook zonder de stormachtige weersomstandigheden maar juist door het gebrek in de zaak zou zijn ontstaan (bijvoorbeeld een boom in een uitzonderlijk slechte staat).

De bewijslast rust m.a.w. volledig op de schadelijder/eisende partij en is zwaar. Het is bijgevolg van belang om een zo volledig mogelijk dossier samen te stellen aan de hand van foto’s van de plaatsgesteldheid e.d. om een effectief gebrek in de zaak aan te tonen. Dergelijke foto’s zijn, naast de foto’s van de schade zelf, onontbeerlijk.

(BRON: D.A.S. Journaal, maart 2018; D.A.S. Legal Advisors geven raad!; Sara Verschueren, Juriste)