Barsten in de gevel, water op de muren, stabiliteitsproblemen door gebrekkige fundering…ze zijn nauwelijks te tellen, de conflicten tussen bouwers en hun architect of aannemer. Als bouwheer, die recent zware financiële verplichtingen is aangegaan, kan het huis van je dromen ontaarden in een ware nachtmerrie. De federale wetgever heeft bij wet d.d. 31 mei 2017 een verzekeringsplicht van de 10 jarige burgerlijke aansprakelijkheid voorzien voor aannemers, architecten en andere dienstverleners in de bouwsector en dit met een dubbele doelstelling:

  •  De bestaande discriminatie opheffen tussen architecten en andere bouwactoren, want tot op heden waren enkel de architecten en de veiligheidscoördinatoren verplicht om een aansprakelijkheidsverzekering aan te gaan
  •  Een betere bescherming van de bouwheer-consument tegen insolventie van alle dienstverleners in de bouwsector, in het bijzonder de aannemer(s)

Voor gebreken kunt u de architect en de aannemer inderdaad 10 jaar lang aansprakelijk stellen, doch de betrokken aannemer of architect oefent ondertussen zijn beroep misschien niet meer uit door faillissement of overlijden. Op dat moment kunt u voor de ernstige gebreken beroep doen op de verplichte verzekering van de 10 jarige aansprakelijkheid, als de definitieve stedenbouwkundige vergunning tenminste werd afgeleverd na 1 juli 2018 en de gebreken betrekking hebben op de soliditeit, stabiliteit en waterdichtheid van de gesloten ruwbouw. De problemen met de waterdichtheid dienen van die aard te zijn, dat ze de soliditeit of de stabiliteit van de woning in gevaar brengen.

De verplichte verzekering is van toepassing voor nieuwe gebouwen of renovaties gelegen in België, die dienen gebouwd of gerenoveerd te worden met verplichte tussenkomst van een architect en die dienen voor bewoning.

De dekking van de aansprakelijkheid in de verzekeringsovereenkomst mag niet lager zijn dan 500.000€ in geval de waarde van de wederopbouw van het gebouw bestemd voor bewoning 500.000€ overstijgt. Indien de waarde van de wederopbouw van de woning van het gebouw bestemd voor bewoning minder bedraagt dan 500.000€, mag de dekking niet lager zijn dan de waarde van de wederopbouw.

Vermits het gaat om een verplichte verzekering heeft de wetgever eveneens in een controle voorzien. Alvorens enig onroerend werk aan te vatten, dienen de aannemers en de andere dienstverleners in de bouwsector een verzekeringsattest te overhandigen aan de bouwheer, de architect en aan de RSZ. Bovendien zijn de politieambtenaren van de lokale en federale politie bevoegd om toezicht te houden op de toepassing van de wet en bijgevolg gerechtigd om het verzekeringsattest op te vragen.

U ziet, een niet zo eenvoudige materie, die het al zo complexe bouwproces zeker niet zal vereenvoudigen. Doch wij staan klaar voor U om U hier doorheen te loodsen.

Bent U bouwheer, aannemer, architect en stelt U zich vragen omtrent:

  • de praktische werking van deze verzekering
  • de eventuele uitsluitingen en vrijstellingen
  • het tarief voor een abonnementspolis of een tarief per werf
  • ….

Neem dan zeker contact op met ons kantoor en samen met U zoeken we naar de gepaste oplossing.